© 2017 by Danna Banana.

 • Facebook Social Icon
 • Twitter Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Apple Music - White Circle
 • Spotify Social Icon

Music To Buy

 • I Love The Beach
 • -
 • Danna Banana
00:00 / 00:00
 • Jungle Gym
 • -
 • Danna Banana
00:00 / 00:00
 • John Banana Milkshake
 • -
 • Danna Banana
00:00 / 00:00
 • Funky Monster Train
 • -
 • Danna Banana
00:00 / 00:00
 • I'm Not Sillye
 • -
 • Danna Banana
00:00 / 00:00
 • The Hanukah Song
 • -
 • Danna Banana
00:00 / 00:00